لیست فایل ها - صفحه 2

پرسشنامه افسردگی بک

پرسش نامه افسردگی بک (BDI) که شامل 21 گروه سوال است، برای نخستین بار در سال 1961 توسط آرون بک، بکوارد، مندلسون، مارک و ارباف تدوین شد. روایی و اعتبار این پرسش نامه در سال های 1971، 1979، 1985، 1986 به ترتیب مورد بررسی قرار گرفت و ثابت شد.

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان کودکان

پرسشنامه 15 سوالی وضعیت سلامت دهان و دندان کودکان را از دیدگاه والدین بررسی می کند.

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سنجش سطح فعالیت بدنی

این پرسشنامه ترجمه فارسی و اعتبارسنجی شده نسخه کوتا پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی است.

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه بررسي حوادث ترافيكي

این پرسشنامه جهت بررسی وضعیت و عوامل مربوط به حوادث ترافیکی کودکان می باشد.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه الگوی انتشار نوآوری

این پرسشنامه جهت بررسی تمایل پزشکان بخش خصوصی نسبت به مشارکت در برنامه پزشک خانوده بر اساس سازه های 5 گانه مدل انتشار نوآوری تهیه شده است

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه حمایت اجتماعی زیمت

پرسشنامه حمایت اجتماعی زیمت یک پرسشنامه 12 گویه ای است که برای ارزیابی حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی خانواده، دوستان و دیگران مهم زندگی توسط سیمت و همکاران (1988) تهیه شده است. در این پرسشنامه حمایت اجتماعی فرد در سه حیطه در طیف 7 گزینه اي لیکرت کاملا مخالفم تا کاملاً موافقم سنجیده می شود.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل