فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی - صفحه 1

پرسشنامه افسردگی بک

پرسش نامه افسردگی بک (BDI) که شامل 21 گروه سوال است، برای نخستین بار در سال 1961 توسط آرون بک، بکوارد، مندلسون، مارک و ارباف تدوین شد. روایی و اعتبار این پرسش نامه در سال های 1971، 1979، 1985، 1986 به ترتیب مورد بررسی قرار گرفت و ثابت شد.

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل